SZLAK ROWEROWY

Ścieżka ma długość ok. 60 km.
Czas przejazdu wynosi ok. 5 godzin.

Witamy na trasie szlaku rowerowego w gminie Grębocice. Szlak został zaprojektowany w formie pętli rozpoczyna się i kończy przy stacji PKP w Grębocicach. Jego długość wynosi ok. 60 km. W terenie wyznakowany jest kolorem zielonym. Przeznaczony jest dla każdego turysty rowerowego. Ma on na celu udostępnienie turystom najbardziej urokliwych miejsc pod względem przyrodniczym, architektonicznym oraz historycznym gminy Grębocice. Część północno-wschodnia szlaku przebiega po terenie nizinnym (okolice Grębocic, Szymocina, Żabic i Trzęsowa), natomiast część południowo-zachodnia przebiega po grzebiecie Wzgórz Dalkowskich i jest urozmaicona w liczne podjazdy i zjazdy (okolice Grodowca, Dużej Wólki i Obiszowa). Około 20% trasy przebiega drogami i duktami leśnymi, 10% ścieżkami, drogami polnymi a pozostała część to drogi publiczne asfaltowe ( niekiedy brukowane, o małym natężeniu ruchu samochodowego). Szlak biegnie przez następujące miejscowości: z Grębocic przez Szymocin, Żabice, Piersną, Leszkowice, Trzęsów, Rzeczycę, Krzydłowice, Żuków, Bieńków, Dużą Wólkę, Obiszów, Obiszówek, Kwielice do Grębocic. Szlak łączy się z innymi szlakami o charakterze regionalnym: w Leszkowicach ze Szlakiem Odry - kolor niebieski (Głogów - Brzeg Dolny), w Dużej Wólce i Grębocicach ze szlakiem Wojszyn - Rokitki (kolor żółty). Istniejąca sieć dróg polnych i asfaltowych umożliwia dostosowanie planowanych wycieczek rowerowych do możliwości i zainteresowań każdego turysty. Życzymy wielu przyjemnych wrażeń na trasie szlaku.

Mapa z przebiegiem Szlaku rowerowego po gminie Grębocice (kolor zielony)


Profil szlaku rowerowego po gminie Grębocice (odległości w km)

PRZYSTANEK 1


Grębocice - siedziba urzędu gminy. Pierwszą wzmiankę o Grębocicach odnajdujemy w dokumencie księcia głogowskiego Konrada w 1272 roku. Do najciekawszych zabytków Grębocic należą: kościół parafialny, ruiny renesansowego pałacu oraz spichlerz. Kościół p.w. .św. Marcina wzniesiono prawdopodobnie około 1500 roku a przebudowano w 1813 roku. Jest to obiekt murowany z kamienia i cegły, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium i wieżą od zachodu. Wyposażenie wnętrza w większości późnobarokowe z XVIII wieku. Pałac to budowla, która powstała w wyniku przebudowy XV wiecznej rycerskiej wieży mieszkalnej. W 1609 roku otrzymała ona postać późnorenesansowego pałacu, piętrowego założonego na planie prostokąta. Spichlerz przypałacowy zbudowano w końcu XVII wieku. W pobliżu pałacu znajduje się park, w którym zasadzono: dęby, głogi, jaśminowiec, jesiony, jodły, kasztany, klony, lipy, świerki oraz wiązy. Przy kościele znajduje się pomnik przyrody lipa drobnolistna o obwodzie 445 cm i wysokości 20 m. Wiek jej szacuje się na ok. 250 lat.

PRZYSTANEK 2


Szymocin - wieś położona na Równinie Grębocickiej. Po raz pierwszy wymieniana jest w dokumencie z roku 1282. Z zabytków w Szymocinie można wymienić kościół p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego z XIV w. W XVI w. został powiększony o kaplicę a w 1717 roku przebudowany.
Wyposażenie wnętrza kościoła jest w stylu gotyckim, renesansowym, i późnobaroko- wym. Dużą wartość artystyczną stanowi późnogotycki tryptyk i zespół 15 rzeźb z około 1500 roku. W kościele zachował się również dzwon gotycki z 1406 roku. W ubiegłym stuleciu na terenie Szymocina odkryto cmentarzysko prasłowiańskie, z którego wydobyto gliniane naczynia oraz rekwizyty z brązu. Na terenie wioski odnaleziono też szereg stanowisk wczesnośredniowiecznych oraz osady neolityczne, których mieszkańcy zajmowali naziemne, prostokątne chaty.

PRZYSTANEK 3


 Piersna - wieś w gminie Pęcław. Dawna stara posiadłość książęca z XIII wieku. Najcenniejszym zabytkiem gminy oraz najstarszym kościołem okolic Głogowa jest kościół filialny p.w. Nawiedzenia Matki Boskiej w Piersnej. Kościół w Piersnej jest kościołem filialnym parafii w Rzeczycy dekanatu Głogów–Wschód. Do 1945 r. był to kościół parafii Rietschütz (Rzeczyca) archiprezbiteratu Hochkirch (Grodowiec,1949-1991 - Wysoka Cerkiew). Był to znany kościół pielgrzymkowy w regionie. Gotycka budowla wzniesiona w XV wieku. W ołtarzu gotycka figura Madonny z Dzieciątkiem z około 1400 r. W murze kościoła renesansowe i późniejsze nagrobki rycerskie. We wsi mocno zniszczony budynek dawnego zajazdu z XIX w.  


PRZYSTANEK 4

Leszkowice - stara wieś rycerska nad Odrą położona w gminie Pęcław. Pierwsza wzmianka z roku 1305 (Leschcowiczi). We wsi XVII wieczny barokowy pałac przebudowany w trzech następnych stuleciach oraz zabudowania gospodarcze z XIX i pocz. XX wieku. Wokół wsi wielki system nawadniający ( XIX/XX w. ) z zespołem śluz i betonowych kanałów wraz z budynkiem dawnej elektrowni wodnej ( przepompowni ) z lat 20 XX wieku. Obok pałacu park krajobrazowy z 200 letnimi dębami. W kierunku na przysiółek Dębinki 600 metrowa aleja lipowa.

PRZYSTANEK 5
Trzęsów - wieś położona w Dolinie Odry. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1245. Godnym uwagi zabytkiem Trzęsowa jest kościół wzniesiony w 1654 roku jako świątynia graniczna. Obiekt miał rzadko spotykany rzut rozwiniętego krzyża greckiego. Liczne empory miał ułatwić pomieszczenie jak największej liczby wiernych. Wśród zachowanych zabytków Trzęsowa są budynki z XVIII i XX wieku, XIX - wieczny browar oraz ruiny kaplicy grobowej rodu Laskowskich z 1735 roku. Po istniejącym w centrum parku pałacu znajdują się tylko resztki ruin. Wśród drzew zachowały się130 letnie dęby, lipy i świerki. Odkryte w okolicach Trzęsowa liczne stanowiska archeologiczne dowodzą odległych tradycji osiedleńczych w tym rejonie. W pobliżu wioski zlokalizowano groby ciałopalne, z których najstarsze są z epoki brązu, datowane na 800-500 roku p.n.e. W pobliżu wioski odkryto również dwie osady wczesnośredniowieczne.

PRZYSTANEK 6
Rzeczyca - wieś położona na obszarze Równiny Grębocickiej. Po raz pierwszy wymieniona w dokumencie z 1368 roku jako Rezic. We wsi kościół parafialny p.w. św. Jadwigi z XVI w. (W XVIII w. kościół przebudowany w stylu barokowym). Jest to obiekt murowany z cegły, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium i filarami przyporowymi. W 1604 roku od wschodu dobudowano grobowiec rodu Niebelschutz, zaadaptowany następnie na kaplicę. Po pożarze w 1765 roku kościół odbudowano w stylu barokowym. W wiosce znajdują się również ruiny pałacu rodziny Schmetau oraz park przypałacowy.

PRZYSTANEK 7
Krzydłowice - wieś leżąca na obszarze Wzgórz Dalkowskich, zaliczana do najstarszych osad na terenie Ziemi Głogowskiej. Odnaleziono tu bowiem ślady średniowiecznej warowni wodnej. Najstarsze informacje o wsi pochodzą z 1154 roku. Wśród zabytków nich na szczególną uwagę zasługuje pałac, dawna rezydencja Stoschów. Pałac wraz z zabudową gospodarczą (czworaki, stajnia i spichlerz) wzniesiono w pierwszej połowie XVIII wieku. Dwór w Krzydłowicach należał do najpiękniejszych na Śląsku. W 1947 roku pałac w wyniku pożaru uległ zniszczeniu, a następnie został zdewastowany. Przy pałacu zachował się park. Wśród drzewostanu do dzisiaj znajdują się jesiony, klony, platany i świerki. Dużymi walorami architektonicznymi odznacza się również kościół salowy pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Jest to XIV -wieczna budowla gotycka, przebudowana w 1772 roku. W trakcie tej przebudowy wzniesiono ośmioboczną wieżą. Warto również wspomnieć o kaplicy grobowej Stoschów z 1730 roku wkomponowanej w przyziemie wieży kościelnej.

PRZYSTANEK 8
Grodowiec - wieś położona w gminie Grębocice na wzniesieniu o wysokości 157 m n.p.m. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1291 roku. W celu zachowania wartości przyrodniczo-kulturowych wsi Grodowiec utworzono Zespół Przyrodniczo-Kulturowy "Grodowiec". Do największych zabytków należy Sanktuarium Najświętszej Marii Panny zwane "Kalwarią w Grodowcu" w skład zespołu architektonicznego wchodzą: kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela z lat XVI i XVII w., kaplica Góry Oliwnej z XVIII w., mur i cmentarz kościelny z XIII w., przebudowane w XVII w., kalwaria ze stacjami Drogi Krzyżowej z XIX w., plebania z II poł. XVIII w.). W pobliżu wioski znajdują się 3 pomniki przyrody i 2 użytki ekologiczne. Na terenie Zespołu została wytyczona ścieżka przyrodniczo-kulturowa "Grodowiec".

PRZYSTANEK 9
Żuków - wieś położona w gminie Polkowice na terenie Wzgórz Polkowickich. W wiosce do największych atrakcji można zaliczyć odrestaurowany park krajobrazowy z lat 60-tych XIX w. Na południe od wioski znajduje się projektowany użytek ekologiczny "Śnieżyce Żukowskie".

PRZYSTANEK 10
Bieńków - przysiółek w gminie Grębocice. Obiektem zabytkowym w Bieńkowie jest dom mieszkalny pochodzący z XIX wieku. W okolicach Bieńkowa zlokalizowano grodziska wczesnośredniowieczne z przełomu IX-X wieku.

PRZYSTANEK 11
Świnino -
  wieś w gminie Grębocice, położona 14,5 km na pd.-wsch. od Głogowa, na wys. 95 m n.p.m., na styku Równiny Grębocickiej i Wzgórz Dalkowskich. Przed rokiem 1945 nosiła nazwę Klein Schwein. Początkowo Świnino (dalej Ś.) prawdopodobnie stanowiło jedną jednostkę osadniczą z Dużą Wólką (Gross Schwein). W 1507 r.  wymienione jest jako „Cleynschweyn”. W nowszych czasach utrwaliła się pisownia Klein Schwein (Klein-Schwein, Kleinschwein), obowiązująca do 1945 r. Historyczna struktura osadnicza wskazuje, że wieś stanowiła majątek rycerski. Należał on w XVI w. do Zedlitzów. Znani są z płyt nagrobnych na kościele w Grodowcu Hans (†1564) i George (†1579), którzy wybudowali wówczas renesansowy dwór. W 1. połowie XVIII w. ze Ś. związana była katolicka rodzina szlachecka Wiesenthal (m.in. Frantz Julius von Wiesenthal – deputowany weichbildu głogowskiego). Tabele podatku gruntowego z około 1765 r. notują tu 8 rodzin (6 zagrodników, 1 chałupnik i 1 rzemieślnik). Właścicielem majątku był von Thalwenzel. W 1791 r. (wg Zimmermanna) był to von Förster. Zabudowania wsi tworzyło 14 budynków, siedziba pańska i folwark. Było tu 87 mieszkańców.

PRZYSTANEK 12
Duża Wólka - wieś leżąca u wschodniego podnóża Wzgórz Polkowickich. Do obiektów zabytkowych w Dużej Wólce można zaliczyć renesansowy pałac z XVI, który został przebudowany i powiększony w pierwszej połowie XIX wieku. Nad wejściem w elewacji frontowej umieszczona jest tablica fundacyjna z datą 1570. Z przełomu XVIII/XIX wieku pochodzi kaplica grobowa.
Przy pałacu znajduje się park zabytkowy z wieloma gatunkami drzew. Do najbardziej okazałych należy platan, którego wiek szacuje się na ok. 170 lat.


PRZYSTANEK 13
Obiszów - malownicza wieś położona  na obszarze gminy Grębocice w odległości 12 km na południe od Głogowa. Leży na wysokości 157 metrów n.p.m. Od zachodu otoczona jest lasami. W pobliżu wioski, na wzgórzu (162 metry n.p.m.) znajdują się ślady dawnego grodziska. Po raz pierwszy wieś wymieniona jest w dokumencie z 1115 roku. W Obiszowie znajduje się kościół parafialny parafii w Kwielicach p.w. św. Kazimierza. Jest to obiekt poewangelicki wybudowany na początku XX wieku. Początkowo miał charakter kościoła cmentarnego. Zniszczony w okresie powojennym, zastał odremontowany w latach 1981-1988.

 

 

 

 

PRZYSTANEK 14
Kwielice - wieś położona u podnóża Grzbietu Dalkowskiego. Pierwsza wzmianka o wiosce pochodzi z roku 1253. Obiektem zabytkowym jest kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła z XIV w. Kaplicę i zakrystię dobudowano w XV -XVI wieku, sklepienia założono w roku 1735. Jest to budowla gotycka, murowana z kamienia, jednonawowa z prostokątnym prezbiterium, z wieżą od strony zachodniej. Wystrój wnętrza barokowy z XVIII wieku.


 

 


ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO - KULTUROWA GRODOWIEC

Ścieżka ma długość ok. 3 km.
Czas jej przejścia wynosi ok. 1 godziny.

Ścieżka rozpoczyna się na parkingu we wsi Grodowiec, z którego kierujemy się zgodnie ze znakami ścieżki w stronę Góry Kalwarii. Po drodze mijamy aleję kasztanową objętą ochroną w formie pomnika przyrody. Na końcu alei dochodzimy do cmentarza i skręcamy w prawo. Dochodzimy do Góry Kalwarii – miejsca kultu religijnego, na którym znajduje się 14 kapliczek stanowiących stacje drogi krzyżowej. Ciekawostką Góry jest studnia znajdująca się przy stacji XIV. Jest z nią związana legenda, która głosi, iż 2 lipca 1872 roku trysnęło z niej źródło, a woda miała uzdrawiającą moc. Góra posiada nie tylko walory sakralno – pątnicze, ale również przyrodnicze. Można zobaczyć okazy starych drzew m.in.  dębu szypułkowego, świerka pospolitego, kasztanowca zwyczajnego, żywotnika zachodniego. Po zejściu z Góry Kalwarii kierujemy się z powrotem w kierunku parkingu, trasą którą przyszliśmy. Po minięciu parkingu skręcamy w prawo na drogę polną i po 200 m skręcamy ponownie w prawo w kierunku kompleksu leśnego. Przechodząc przez niego napotykamy po lewej stronie studnię otoczoną lasem liściastym. Dno lasu pokryte jest kobiercowo bluszczem pospolitym, zawilcem gajowym, fiołkiem leśnym oraz pojedynczymi okazami pierwiosnka wyniosłego i jaskra różnolistnego. Następnie dochodzimy do drogi i skręcamy w lewo. Mijamy zabudowania wioski i schodzimy ok. 50 m drogą w dół do pomnika przyrody – dębu szypułkowego. Kilka metrów dalej znajduje się też okazały przedstawiciel gatunku – żywotnik zachodni. Wracamy do zabudowań i skręcamy na prawo w kierunku centrum wioski. Po lewej stronie mijamy budynek gospodarczy z dobrze zachowanymi drewnianymi arkadami. Za tym budynkiem spotykamy źródło, z którego swobodnie wypływająca woda zasila dwa oczka wodne. Wzdłuż kilkunastometrowego rowu łączącego źródło z „oczkami” rośnie cała gama gatunków roślin zielnych kwitnących w miesiącach wiosennych, m.in. knieć błotna, kokorycz pełna, jaskier ostry, ziarnopłon wiosenny, złoć żółta, pierwiosnek wiosenny. Przy oczku wodnym znajduje się miejsce postojowe, przy którym można odpocząć. Idąc dalej ścieżką, po prawej stronie za zabudowaniami, w odległości ok. 100 m od drogi, spotykamy kolejny pomnik przyrody  - dąb szypułkowy „Aleksy”. Po obejrzeniu pomnika ponownie wracamy na główną drogę i kierujemy się w kierunku kościoła.
Dochodzimy do kompleksu kościelnego, składającego się z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela z XVI w., wieży świątyni z XIX w.,  muru i cmentarza kościelnego założonego w XIII w. - przebudowanego w XVII w. oraz plebani zbudowanej w XVIII w., murowanej z cegły, nakrytej dachem mansardowym. Grodowiec od średniowiecza znany był jako miejsce pielgrzymkowe do cudownego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem na rękach. Z tarasu przed kościołem rozlega się wspaniały widok na Wzgórza Dalkowskie.Po zwiedzeniu kompleksu kościelnego kierujemy się w stronę parkingu, przed którym skręcamy w prawo i idziemy drogą prowadzącą w dół. Po lewej stronie, w odległości ok. 60 m dochodzimy do użytku ekologicznego „Grodowiec I”, przy którym znajduje się miejsce postojowe. Idąc dalej w dół dojdziemy do użytku ekologicznego „Grodowiec II”. Po obejrzeniu użytków wracamy na parking – punkt początkowy i końcowy ścieżki, przy którym znajdują się tablice informacyjne i miejsce postojowe.

Atrakcje w Grodowcu:
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Grodowiec” ;
Sanktuarium Maryjne – miejsce pielgrzymkowe znane od średniowiecza;
Kaplica Góry Oliwnej w stylu barkowym z 1755 r.;
Złożenia ze schodami i figurami z lat 1724-1736;
Plebania pochodząca z przełomu XIX i XX wieku;
Trzy pomniki przyrody (dwa dęby szypułkowe i aleja kasztanowa);
Użytki ekologiczne Grodowiec I i Grodowiec II;
Przepiękne punkty widokowe.

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA "UROCZYSKO OBISZÓW"

Ścieżka ma długość 4 km.
Czas jej przejścia wynosi ok. 2 godzin.

Ścieżka rozpoczyna się w miejscowości Obiszów, przy wlocie drogi pożarowej nr 76 do szosy Grębocice–Jerzmanowa, przemierza kompleks leśny z rezerwatem „Uroczysko Obiszów” i kończy się przy ww. drodze. Oznakowanie: pasek czerwony. Tematem przewodnim ścieżki jest las mieszany o cechach zespołu naturalnego. Na trasie możemy zapoznać się z kilkoma typami siedliskowymi lasu m.in. lasem mieszanym, lasem świeżym i lasem łęgowym. Najczęściej spotykane gatunki drzew to: dąb szypułkowy, buk zwyczajny, grab zwyczajny, jawor, sosna pospolita, świerk pospolity, wiąz szypułkowy, jesion wyniosły, lipa drobnolistna. Ścieżka posiada 4 przystanki z planszami: budowa geologiczna Wzgórz Dalkowskich, zbiorowiska leśne: rezerwat przyrody „Uroczysko Obiszów”, fauna terenów leśnych.

 

OBIEKTY CENNE PRZYRODNICZO 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Grodowiec" - o pow. 50,45 ha. Utworzony w miejscowości Grodowiec w 1999 roku przez Radę Gminy Grębocice ze względu na wyjątkowe nagromadzenie zabytków kultury, walorów przyrodniczych oraz sakralno-pątniczych charakter tego miejsca. Wśród walorów przyrodniczych na uwagę zasługują użytki ekologiczne Grodowiec I i Grodowiec II z pozostałościami ekosystemów, m.in. "oczka wodne" oraz zadrzewienie przy kościele rzymsko-katolickim, a także fragmenty lasu ze wspaniałymi kolekcjami kwitnącego i owocującego bluszczu pospolitego.

Użytek ekologiczny "Grodowiec I"  o powierzchni 0,22 ha. z pozostałościami ekosystemów, m.in. „oczka wodne” oraz zadrzewienie przy kościele rzymskokatolickim, a także fragmenty lasu z okazałymi kolekcjami kwitnącego i owocującego bluszczu pospolitego. Występuje tu także kilka okazałych drzew, wśród których wyróżnia się dąb szypułkowy, aleja kasztanowa i zadrzewienie Góry Kalwarii.

 

Użytek ekologiczny "Grodowiec II" o pow. 0,25 ha stanowiący stare wyrobisko poglinowe lub naturalną formę wąwozową. Użytek  powołano w Zespole przyrodniczo-krajobrazowym "Grodowiec". Celem ochrony jest zagłębienie terenowe z zadrzewieniem oraz kobierzec i wspaniałe okazy bluszczu pospolitego.

Rezerwat przyrody "Uroczysko Obiszów" utworzony przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1972 roku w pobliżu wsi Obiszów. Jego powierzchnia wynosi 6,28 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów dydaktycznych, naukowych i krajobrazowych bagien, wód otwartych torfowisk i fragmentów lasu dębowego na siedlisku lasu świeżego. Przy rezerwacie prowadzi ścieżka dydaktyczna.

 

 

POMNIKI PRZYRODY

 


Lipa drobnolistna
- wiek - 250 lat, wysokość -
20 m, rozpiętość korony - 15 m, obwód - 445 cm. Znajduje się na placu kościelnym;Aleja kasztanowa - obsadzona stuletnimi kasztanami aleja w całości została uznana za pomnik przyrody. Prowadzi na cmentarz parafialny i dalej na Górę Kalwarię (157 m n.p.m.), na której ustawiono kilkanaście kaplic-stacji drogi krzyżowej. Najwspanialej aleja prezentuje się w maju, kiedy kwitną kasztany, oraz jesienią kiedy liście nabierają pięknych barw

 Dąb szypułkowy "Aleksy"
- wysokość - 25 m, rozpiętość korony -10x13 m, obwód - 545 cm. Znajduje się w Zespole przyrodniczo-krajobrazowym "Grodowiec"
 

Dąb szypułkowy - obwód - 375 cm, wysokość - 28 m, rozpiętość korony - 13x15 cm. Znajduje się w Zespole przyrodniczo-krajobrazowym "Grodowiec".

 

 
 

 

 

 

 

Opracowanie:

Mapa: Krzysztof Szustka.
Zdjęcia: Krzysztof Szustka, Monika Jaworska, Izabela Pakiet,
http://www.glogow.pl/okolice/podstrony/glogowski/zzzniebelschutz.htm http://wroclaw.hydral.com.pl/, http://www.grodowiec.pl/index/?id=8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543  
Tekst:Izabela Pakiet:, Krzysztof Szustka, Marek Robert Górniak

materiał pochodzi z: http://www.zielona-akcja.eko.org.pl/?strona=98
http://www.szlakodry.pl/?strona=41 
Odsłon: 7059

Ważne linki

  


Ochotnicza Straż Pożarna

Kalendarz
Pażdziernik 2014
N P W Ś C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1